Yhtiöjärjestys

Yritys- ja yhteisötunnus: 0213815-0
Kauppa rekisteri numero: 257.363

Yhtiö: Myllyn Paras Oy Konserni

Käsittelevä toimisto:     

Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 23.06.2011
Voimassaoloaika 23.06.2011 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

MYLLYN PARAS OY KONSERNI YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Myllyn Paras Oy Konserni ja kotipaikka Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on hallintopalvelujen tarjoaminen sekä myllyteollisuuden ja kaikenlaatuisen siihen liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen, muiden elintarvikkeiden valmistus, kauppa ja kuljetus sekä maatalouden harjoittaminen. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita, mutta ei harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on 100.000 euroa ja enimmäispääoma 1.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on 20 euroa.

5 § Poistettu.

6 § Hallitus
Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa, tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, puheenjohtajan vaalissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

8 § Toiminimen kirjoitus
Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1.- 31.12.

10 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhtiö, ei varatilintarkastajaa tarvita valita.

Tilintarkastajien toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11§ Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
    toimitusjohtajalle.
4. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
5. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimitetaan
hallituksen jäsenten vaali.
7. Valitaan yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset kaksi (2) tilintarkastajaa.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Osakkeiden lunastusoikeus
Jos osake saannolla millä tahansa siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava hallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia osakkaitten tietoon. Hallituksella on ensisijassa oikeus yhtiölle lunastaa osake yli osakepääoman kertyneillä varoilla neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus hallitukselle tehtiin, osakkeen nimellisarvosta tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viime verotusarvosta.

Ellei osaketta lunasteta yhtiölle, on osakkailla lunastusoikeus edellä mainitusta hinnasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta lukien. 

Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava lunastukseen halukkaitten osakkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa tai ellei tämä käy päinsä, arvalla.

Yhtiö on oikeutettu osakepääomaa vähentämättä sen yli säästyneillä varoilla, tarjouksesta lunastamaan omia osakkeitaan. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin.

13 § Kokouskutsu
Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle osakkeenomistajille toimitetuin kirjatuin kirjein tai muutoin todistettavasti kirjallisesti taikka kahdessa (2) Helsingissä ilmestyvässä suomenkielisessä sanomalehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.