Hybridilainan takaisinostotarjous

MYLLYN PARAS OY KONSERNI
YHTIÖTIEDOTE
23.11.2015, KLO 12.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Myllyn Paras Oy Konserni harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa.

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion (kuten määritelty jäljempänä) kanssa.

Myllyn Paras Oy Konserni (”Myllyn Paras Konserni”) harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua (”uusi hybridilaina”). Mahdollinen liikkeeseenlasku voisi tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan.

Samanaikaisesti Myllyn Paras Konserni tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan takaisin käteisellä (”Takaisinostotarjous”) sen nykyistä 10. toukokuuta 2011 liikkeeseen laskettua 15 miljoonan euron hybridilainaa (ISIN: FI4000024179) (”vuoden 2011 hybridilaina”) sen haltijoilta. Takaisinostotarjouksen täydelliset ehdot (mukaan lukien siihen liittyvät rajoitukset sekä tietyt Takaisinostotarjoukseen osallistumisen edellyttämät vakuutukset ja sitoumukset) on esitetty 23. marraskuuta 2015 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”), joka on saatavilla jäljempänä mainituilta Tarjousasiamieheltä. Tarjousmuistio sisältää tärkeitä tietoja, jotka tulee lukea huolellisesti ennen päätöksen tekemistä Takaisinostotarjoukseen osallistumisesta. Vuoden 2011 hybridilainalla ei ole eräpäivää, ja Myllyn Paras Konsernilla on oikeus harkintansa mukaan lunastaa laina 10. toukokuuta 2016 ja kunakin koronmaksupäivänä tämän jälkeen.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjottujen ja Myllyn Paras Konsernin ostettaviksi hyväksymien vuoden 2011 hybridilainan lainaosuuksien takaisinostohinta on 50 500 euroa kultakin vuoden 2011 hybridilainan 50 000 euron osuudelta lisättynä kertyneellä ja maksamattomalla korolla. Takaisinostotarjous päättyy 3. joulukuuta 2015 klo 16.00. Selvityspäivä on arviolta 8. joulukuuta 2015.

Edellä mainitut päivämäärät ovat alustavia ja ne saattavat muuttua Tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti.

Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle liikkeeseenlaskulle.

Myllyn Paras Konserni on nimittänyt Takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi ja dealer manager –asiamieheksi (”Tarjousasiamies”).

Myllyn Paras Konserni on nimittänyt mahdollisen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank Oyj:n koordinaattoriksi ja struktuuria koskevaksi neuvonantajaksi, sekä Danske Bank Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB:n (julk), Suomen sivukonttoritoiminta uuden hybridilainan pääjärjestäjiksi.

Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Takaisinostotarjouksessa ja mahdollisen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskussa Myllyn Paras Konsernin juridisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Group Business Controller Kirsi Vesterinen, GSM 044-732 5582, kirsi.vesterinen at_merkki.gif : 1Kb myllynparas.fi
Tarjousasiamies Danske Bank Oyj, puhelin 010 513 8794, debtcapitalmarkets at_merkki.gif : 1Kb danskebank.com

LISÄTIETOJA

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Myllyn Paras Konsernin tai Tarjousasiamiehen tai niiden johdon, työntekijöiden, toimihenkilöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus vuoden 2011 hybridilainan haltijoille vuoden 2011 hybridilainan tarjoamiseksi ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä. Myllyn Paras Konserni tai Tarjousasiamies tai niiden johto, työntekijät, toimihenkilöt, asiamiehet tai läheisyhteisöt eivät ole valtuuttaneet ketään kolmatta osapuolta antamaan tällaista suositusta. Mainittujen haltijoiden tulisi tutustua huolellisesti Tarjousmuistion sisältämiin tietoihin, kysyä neuvoa omilta oikeudellisilta, vero- ja sijoitusneuvonantajiltaan sekä tehdä itsenäinen päätös omistamiensa vuoden 2011 hybridilainan lainaosuuksien tarjoamisesta Myllyn Paras Konsernille Takaisinostotarjouksen perusteella.

Haltijat voivat esittää kysymyksiä Takaisinostotarjouksesta tai pyytää asiakirjoja ottamalla yhteyttä Tarjousasiamieheen.

JAKELURAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sekä vuoden 2011 hybridilainan takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, Tarjousmuistion sekä muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jaella tai julkaista valtioissa, joissa tällainen jakelu tai julkaiseminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Japani, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous vuoden 2011 hybridilainan lainaosuuksien ostamiseksi, myymiseksi tai tarjoamiseksi Myllyn Paras Konsernin ostettavaksi kenellekään henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Myllyn Paras Konsernilla, Tarjousasiamiehellä tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset vuoden 2011 hybridilainan lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote ja Tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa vuoden 2011 hybridilainan lainaosuuksia (eikä sen haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä vuoden 2011 hybridilainan lainaosuuksia koskevia tarjouksia Myllyn Paras Konsernin ostettavaksi hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Tarjousasiamiehellä tai millä tahansa sen läheisyhteisöistä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, tarjousasiamiehen tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen tarjoajan puolesta kyseisessä valtiossa.

Tiedoteryhmä