TEM Tiedote: Palvelusetelin laajempi käyttö tehostaisi julkisia palveluita

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedote 135/2011

6.6.2011

Palvelusetelin laajempi käyttö tehostaisi julkisia
palveluita

Asiakkaan valinnan oikeus julkisissa palveluissa ja
keinot sen edistämiseksi ovat olleet tiheään esillä sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämistä koskevassa keskustelussa, selviää Pekka Lithin
tuoreesta tutkimuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman tutkimuksen
mukaan asiakkaan valinnanmahdollisuutta tukevia malleja on käytössä, mutta ei
vielä laajasti osana julkisten palveluiden järjestämistä.

Asiakkaan oikeus valita tarpeeseensa sopiva palvelu ei
vielä ole Suomessa arkipäivää. Tässä mielessä Suomi poikkeaa selvästi muista
Pohjoismaista, joissa asiakkaan oikeus valita palvelun tuottaja on vahva ja
korostunut periaate. Esimerkiksi Ruotsissa asiakkaan oikeus valita
palveluntuottaja – joko yksityinen tai julkinen – perustuu lakiin (Lag om
valfrihetssystem LOV 2008/962). Eräiden tutkimusten mukaan kansalaiset olisivat
myös Suomessa halukkaita valitsemaan palveluntuottajia nykyistä laajemmin.
Asiakkaan valinnan mahdollisuuksien ja oikeuden lisääminen olisikin luonteva
seuraava askel julkisten palveluiden kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa palveluseteliä on
toistaiseksi voittopuolisesti käytetty kysyntähuippujen ja palveluiden
lisäkysynnän tyydyttämiseksi. Palveluseteli tarjoaa kuitenkin kunnan
näkökulmasta uuden työkalun julkisten palveluiden innovatiiviseen
kehittämiseen, sillä se luo mahdollisuuden tarjota tarkemmin kuntalaisten
tarpeita vastaavaa palvelua. Samalla se lisää palvelun laatua kehittävää
dynamiikkaa palveluntarjoajien välille. Myös yksityisen ja julkisen sektorin
kumppanuusmallit voivat kehittyä palvelusetelin käyttöönoton avulla.

Kohdennettuja maksuvälineitä on toistaiseksi kehitelty
vuosien kuluessa toisistaan erillisinä kokonaisuuksina, eri lähtökohdista ja
erilaisten sidosryhmien toiveiden mukaisesti. Hyvää tarkoittavasta
kehitystyöstä on seurannut paljon säädöksiä ja byrokratiaa.

Tutkimuksen mukaan aiempaa yhtenäisempi kohdennettujen
maksuvälineiden järjestelmä mm. vähentäisi järjestelmien päällekkäisyyksiä, lisäisi
järjestelmien vaikuttavuutta ja parantaisi järjestelmien läpinäkyvyyttä.
Lisäksi yhtenäisemmällä järjestelmällä saataisiin kustannussäästöjä julkisissa
menoissa, kun maksuvälineiden käyttöön liittyvästä päätöksenteosta ja
valvonnasta vapautuisi voimavaroja muihin tehtäviin.

Raportti ”Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta
Suomen kansantaloudessa” löytyy osoitteesta www.tem.fi/julkaisut
[http://www.tem.fi/julkaisut]

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen, TEM. puh. 040
717 8575

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=103060

Tiedoteryhmä