Tiedottaminen

Hyvä hallinnointi edellyttää luotettavaa ja ajankohtaista tiedottamista. Yhtiön antamien tietojen perusteella osakkeenomistajat ja muut sidosryhmät voivat arvioida yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimintaa ja voivat tehdä omistustaan koskevia päätöksiä. Tiedottamisen sisällön lisäksi esittämistavan selkeys ja sähköinen tiedonjakelu edistävät läpinäkyvyyttä ja lisäävät osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien tiedonsaantimahdollisuuksia.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien tietojen esittäminen (Corporate Governance Statement)

Yhtiö esittää Internet-sivuillaan:

 • tiedon Suosituksen noudattamisesta sekä mahdollisista poikkeamista ja niiden syistä
 • tiedon yhtiökokouksesta
 • yhtiöjärjestyksen
 • hallituksen
 • toimitusjohtajan ja muun johdon
 • tilintarkastajan
 • osakkeet, osakepääoman sekä suuret osakkeenomistajat
 • yhtiöjärjestyksessä olevat lunastusmääräykset
 • yhtiön tiedossa olevat osakassopimukset
 • vuosikertomuksen
 • muut Suosituksessa selostettavaksi edellytetyt seikat

Sähköinen sijoittajainformaatio

Yhtiöllä on kotisivut Internetissä, joiden avulla yhtiö tiedottaa asiakkailleen ja muille sidosryhmille yhtiötä koskevista asioista. Yhtiö esittää Internet-sivuillaan listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan Corporate Governance -suosituksen mukaiset tiedot.