Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hyvään hallintotapaan kuuluu myös, että hallitus huolehtii siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävät. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus:

 • päättää konsernin liiketoimintastrategian sekä valvoo jatkuvasti sen ajankohtaisuutta ja toteuttamista
 • vahvistaa yhteiskuntavastuun tavoitteet
 • päättää konsernin pääomarakenteen
 • päättää yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavan osingon määrästä
 • päättää sijoitusvaltuuksista sekä raportoinnista
 • hyväksyy sijoitussuunnitelman ja johdannaisten käyttöä koskevat periaatteet
 • päättää luotoista sekä takauksista ja muista vakuuksista
 • hyväksyy toimintasuunnitelmat, tavoitteet ja budjetit sekä valvoo niiden toteutumista
 • vahvistaa henkilöstöpolitiikan
 • vahvistaa yhteiset suuntaviivat koko konsernin sisäiselle valvonnalle ja huolehtii siitä, että konsernilla on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät
 • käsittelee ja hyväksyy vuosikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • päättää merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista, omaisuuden myynneistä ja muista sopimuksista
 • päättää konsernin organisaatiorakenteen
 • nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muut toimitusjohtajan välittömät alaiset sekä päättää heidän palkoistaan ja etuisuuksistaan sekä muista palvelussuhteen ehdoista
 • nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet
 • päättää johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät, seuraa niiden toteutumista ja tekee tarvittaessa esityksiä yhtiökokoukselle

Hallituksen kokoukset

Tilikautena 1.7.2015-31.12.2016 aikana pidettyjen kokousten lukumäärä oli 12, hallituksen jäsenten läsnäolo Maino Savela 92 %, muut 100 %.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ns. sisäisenä itsearviointina. Arviointiajankohta on joulukuu.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Valitsemalla hallituksen osakkeenomistajat vaikuttavat osakeyhtiön hallintoon ja sitä kautta koko osakeyhtiön toimintaan. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja mahdollisesti myös varapuheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi

Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan eikä jäsenten peräkkäisiä toimikausia ole rajoitettu.

Jäsenehdokkaiden ilmoittaminen osakkeenomistajille

Yhtiön hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiön yhtiökokouskutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen.

Jäsenten erityinen asettamisjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä.

Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallitustehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii yritystoiminnan tai sen osa-alueiden tuntemusta. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on monipuolinen, toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen. Kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon myös jäsenten ikä ja sukupuolijakauma. Hallituksen jäsenellä on oltava mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän laajasti. Hallituksen jäseneltä, erityisesti hallituksen puheenjohtajalta, vaaditaan usein huomattavaa työpanosta myös kokousten ulkopuolella. Hallituksen jäsenen käytettävissä olevan ajan riittävyyden arviointiin vaikuttavat esimerkiksi hänen päätoimiensa, sivutoimensa ja samanaikaisesti muut hallitustehtävät.

Hallituksen jäsenten tiedonsaanti

Yhtiö antaa hallituksen jäsenille riittävät tiedot yhtiön toiminnasta mukaan lukien yhtiön ja konsernin rakenne, liiketoiminta ja markkinat. Uusi jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan ja hallituksen jäsenelle tulee jatkuvasti antaa tarpeellisia tietoja yhtiön toiminnasta.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Suosituksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Riippumattomuuden arviointi

Yhtiön hallituksen on kulloinkin arvioitava jäsentensä riippumattomuus. Suosituksessa on esitetty tilanteet, joissa hallituksen jäsen ei ole riippumaton yhtiöstä. Omistus on keskittynyt lähes täysin yhtiön toimivalle johdolle ja hänen lähipiirilleen. Kaikki osakkeenomistajat ovat edustettuina hallituksessa. Tästä syystä osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu, vaikka hallituksessa ei ole riippumattomia jäseniä.

Hallituksen jäsenistä ilmoitettavat tiedot

Nimi: Maino Savela
Syntymävuosi: 1928
Koulutus: agrologi
Päätoimi: eläkkeellä
Keskeinen työkokemus: Hyvinkään Säästöpankin konttorinjohtaja 1955-69, Tuottajain Mylly Oy:n (nyk. Myllyn Paras Oy) markkinointipäällikkö 1969-70, toimitusjohtaja 1970-88,  hallituksen puheenjohtaja 1989-
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1970
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: -

Nimi: Pekka Savela
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: ekonomi, OTK
Päätoimi: toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja 1985-88, toimitusjohtaja 1989-
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1989
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: ETL:n hallituksen jäsen 
Osakeomistukset yhtiössä: 97,7 %

Nimi: Erno Savela
Syntymävuosi: 1989
Koulutus: -
Päätoimi: -
Keskeinen työkokemus: -
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2011
Keskeisemmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: 0,6 %

Nimi: Marko Savela
Syntymävuosi: 1990
Koulutus: -
Päätoimi: -
Keskeinen työkokemus: -
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2011
Keskeisemmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: 0,6 %

Nimi: Aleksi Savela
Syntymävuosi: 1992
Koulutus: -
Päätoimi: -
Keskeinen työkokemus: -
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2011
Keskeisemmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: 0,6 %

Nimi: Anni-Sofia Savela
Syntymävuosi: 1992
Koulutus: -
Päätoimi: -
Keskeinen työkokemus: -
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2011
Keskeisemmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: 0,6 %

Hallituksen jäsenten velvollisuus antaa tietoja

Yhtiön hallituksen jäsenen on kulloinkin annettava hallitukselle riittävät tiedot hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi sekä ilmoitettava tiedoissa tapahtuvista muutoksista.